Rakiety tenisowe, piłki, sklep head, wilson - Goldenset
Drodzy Klienci,
Z głębokim smutkiem informujemy, że sklep internetowy goldenset.pl zakończył swoją działalność. Dziękujemy Wam za lata wsparcia, które umożliwiły nam oferowanie najwyższej jakości produktów i usług.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować, że domena goldenset.pl jest obecnie na sprzedaż. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem tej cennej domeny, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: sklep@goldenset.pl

Z poważaniem, Zespół goldenset.pl
Sklep tenisowy Wilson, Babolat, Head, Fischer, Volkl, Boris Becker, Dunlop, Prince, Yonex, Pacific, Dakine
Tenis
Squash
Rabaty
Info
Sporty zimowe
Sporty letnie

Program Ochrony Kupuj±cych
Raty Santander w GoldensetProfessional SEO software

Strona gwna »

  zobacz też

Odzie tenisowa
Rakiety
Piki

Koszyk jest pusty
sprawdĽ status przesyłki »

POLITYKA PRYWATNOCI
SKLEPU INTERNETOWEGO GOLDENSET.PL

 

SPIS TRECI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatnoci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, e nie jest ona ródem obowizków dla Usugobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatnoci zawiera przede wszystkim zasady dotyczce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz, a take informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzdzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem sklepu Internetowego jest PRO-FIT s.c z siedzib w Legnicy, ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, o numerze NIP 6912398946 oraz numerze REGON 020659947, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej), adres poczty elektronicznej: sklep@goldenset.pl - zwany dalej „ Administratorem” i bdcy jednoczenie Usugodawc Sklepu Internetowego i Sprzedawc.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s przez Administratora zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „ Rozporzdzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporzdzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez korzystajcego ze Sklepu Internetowego Usugobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeeniem dwóch wyjtków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatnoci danych osobowych niezbdnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeday lub umowy o wiadczenie Usugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem moliwoci zawarcia teje umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeeli osoba, które dane dotycz chce zawrze dan umow z Administratorem, to jest zobowizana do podania wymaganych danych. Kadorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowizki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikajcym z powszechnie obowizujcych przepisów prawa nakadajcych na Administratora obowizek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksig podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemoliwi Administratorowi wykonanie tyche obowizków.

1.5. Administrator dokada szczególnej starannoci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczególnoci jest odpowiedzialny i zapewnia, e zbierane przez niego dane s: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umoliwiajcej identyfikacj osób, których dotycz, nie duej ni jest to niezbdne do osignicia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniajcy odpowiednie bezpieczestwo danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich rodków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzgldniajc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnoci osób fizycznych o rónym prawdopodobiestwie i wadze zagroenia, Administrator wdraa odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywao si zgodnie z niniejszym rozporzdzeniem i aby móc to wykaza. rodki te s w razie potrzeby poddawane przegldom i uaktualniane. Administrator stosuje rodki techniczne zapobiegajce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyanych drog elektroniczn.

1.7. Wszelkie sowa, wyraenia i akronimy wystpujce w niniejszej polityce prywatnoci i rozpoczynajce si du liter (np.Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usuga Elektroniczna) naley rozumie zgodnie z ich definicj zawart w Regulaminie Sklepu Internetowego dostpnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – speniony jest co najmniej jeden z poniszych warunków: (1) osoba, której dane dotycz wyrazia zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wikszej liczbie okrelonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stron jest osoba, której dane dotycz, lub do podjcia dziaa na danie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbdne do wypenienia obowizku prawnego cicego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron trzeci, z wyjtkiem sytuacji, w których nadrzdny charakter wobec tych interesów maj interesy lub podstawowe prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz, wymagajce ochrony danych osobowych, w szczególnoci gdy osoba, której dane dotycz, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga kadorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatnoci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usugobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora s wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatnoci – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Kadorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dziaa podejmowanych przez danego Usugobiorc lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykadowo jeeli Klient decyduje si na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyki kurierskiej, to jego dane osobowe bd przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeday, ale nie bd ju udostpniane przewonikowi realizujcemu przesyki na zlecenie Administratora.

3.2. Administrator moe przetwarza dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w nastpujcych celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniszej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzeday lub umowy o wiadczenie Usugi Elektronicznej lub podjcie dziaa na danie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem w/w umów

Artyku 6 ust. 1 lit. b) Rozporzdzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stron jest osoba, której dane dotycz, lub do podjcia dziaa na danie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy

Dane s przechowywane przez okres niezbdny do wykonania, rozwizania lub wyganicia w inny sposób zawartej Umowy Sprzeday lub umowy o wiadczenie Usugi Elektronicznej.

Marketing bezporedni

Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegajcych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz deniu do sprzeday Produktów

Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie duej jednak ni przez okres przedawnienia roszcze Administratora w stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytuu prowadzonej przez Administratora dziaalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelaj przepisy prawa, w szczególnoci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeday dwa lata).

Administrator nie moe przetwarza danych w celu marketingu bezporedniego w przypadku wyraenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, której dane dotycz.

Marketing

Artyku 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotycz, wyrazia zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane s do momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotycz na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksig podatkowych lub rachunkowych

Artyku 6 ust. 1 lit. c) Rozporzdzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowoci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbdne do wypenienia obowizku prawnego cicego na Administratorze

Dane s przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazujcymi Administratorowi przechowywanie ksig podatkowych (do czasu upywu okresu przedawnienia zobowizania podatkowego, chyba e ustawy podatkowe stanowi inaczej) lub rachunkowych (5 lat, liczc od pocztku roku nastpujcego po roku obrotowym, którego dane dotycz).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze jakie moe podnosi Administrator lub jakie mog by podnoszone wobec Administratora

Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegajcych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze, jakie moe podnosi Administrator lub jakie mog by podnoszone wobec Administratora

Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie duej jednak ni przez okres przedawnienia roszcze jakie mog by podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze wobec Administratora wynosi sze lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidowego dziaania

Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegajcych na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie duej jednak ni przez okres przedawnienia roszcze Administratora w stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytuu prowadzonej przez Administratora dziaalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelaj przepisy prawa, w szczególnoci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeday dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artyku 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegajcych na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwikszenia sprzeday Produktów

Dane s przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie duej jednak ni przez okres przedawnienia roszcze Administratora w stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytuu prowadzonej przez Administratora dziaalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelaj przepisy prawa, w szczególnoci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeday dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzeday konieczne jest korzystanie przez Administratora z usug podmiotów zewntrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsugujcy patnoci). Administrator korzysta wycznie z usug takich podmiotów przetwarzajcych, którzy zapewniaj wystarczajce gwarancje wdroenia odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie speniao wymogi Rozporzdzenia RODO i chronio prawa osób, których dane dotycz.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie nastpuje w kadym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatnoci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wycznie wtedy, gdy jest to niezbdne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbdnym do jego zrealizowania. Przykadowo, jeeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie bd przekazywane przewonikowi wspópracujcemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usugobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mog by przekazywane nastpujcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewonicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsugujce magazyn i/lub proces wysyki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyk pocztow lub przesyk kuriersk, Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewonikowi, spedytorowi lub porednikowi realizujcemu przesyki na zlecenie Administratora, a jeeli wysyka nastpuje z magazynu zewntrznego – podmiotowi obsugujcemu magazyn i/lub proces wysyki – w zakresie niezbdnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsugujce patnoci elektroniczne lub kart patnicz - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu patnoci elektronicznych lub kart patnicz Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsugujcemu powysze patnoci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do obsugi patnoci realizowanej przez Klienta.

4.3.3. podmioty kredytujce / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu patnoci w systemie ratalnym lub patnoci leasingowej Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsugujcemu powysze patnoci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do obsugi patnoci realizowanej przez Klienta.

4.3.4. dostawcy usug zaopatrujcy Administratora w rozwizania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umoliwiajce Administratorowi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i wiadczonych za jego porednictwem Usug Elektronicznych (w szczególnoci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarzdzania firm i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dziaajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatnoci.

4.3.5. dostawcy usug ksigowych, prawnych i doradczych zapewniajcy Administratorowi wsparcie ksigowe, prawne lub doradcze (w szczególnoci biuro ksigowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dziaajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz polityk prywatnoci.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporzdzenie RODO nakada na Administratora obowizek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporzdzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a take o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycz. Majc to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatnoci informacje dotyczce moliwego profilowania.

5.2. Administrator moe korzysta w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezporedniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeday, czy te moliwoci korzystania z Usug Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym moe by np. przyznanie danej osobie rabatu, przesanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokoczonych zakupach, przesanie propozycji Produktu, który moe odpowiada zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy bdzie chciaa skorzysta z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy te lepszych warunków i dokona zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegldanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy te poprzez analiz dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nastpnie przesa np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlega decyzji, która opiera si wycznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywouje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ni wpywa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ

6.1. Prawo dostpu, sprostowania, ograniczenia, usunicia lub przenoszenia - osoba, której dane dotycz, ma prawo dania od Administratora dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a take ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegóowe warunki wykonywania wskazanych wyej praw wskazane s w art. 15-21 Rozporzdzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane s przez Administratora na podstawie wyraonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporzdzenia RODO), to ma ona prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane s przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okrelonym w przepisach Rozporzdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególnoci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie sprzeciw – z przyczyn zwizanych z jej szczególn sytuacj – wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju przetwarza tych danych osobowych, chyba e wykae on istnienie wanych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzdnych wobec interesów, praw i wolnoci osoby, której dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezporedniego - jeeli dane osobowe s przetwarzane na potrzeby marketingu bezporedniego, osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwizane z takim marketingiem bezporednim.

6.6. W celu realizacji uprawnie, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatnoci mona kontaktowa si z Administratorem poprzez przesanie stosownej wiadomoci pisemnie lub poczt elektroniczn na adres Administratora wskazany na wstpie polityki prywatnoci lub korzystajc z formularza kontaktowego dostpnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzajcej stron Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te na karcie pamici smartfona – w zalenoci z jakiego urzdzenia korzysta odwiedzajcy nasz Sklep Internetowy). Szczegóowe informacje dot. plików Cookies, a take histori ich powstania mona znale m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mog by wysyane przez stron Sklepu internetowego mona podzieli na róne rodzaje, wedug nastpujcych kryteriów:

Ze wzgldu na ich dostawc :

1) wasne (tworzone przez stron Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2) nalece do osób/podmiotów trzecich (innych ni Administrator)

Ze wzgldu na ich okres przechowywania na urzdzeniu osoby odwiedzajcej stron Sklepu Internetowego :

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania si ze Sklepu Internetowego lub wyczenia przegldarki internetowej) oraz

2) stae (przechowywane przez okrelony czas, zdefiniowany przez parametry kadego pliku lub do czasu rcznego usunicia)

Ze wzgldu na cel ich stosowania :

1) niezbdne (umoliwiajce prawidowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umoliwiajce dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzajcej stron),

3) analityczne i wydajnociowe (gromadzce informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i spoecznociowe (zbierajce informacje o osobie odwiedzajcej stron Sklepu Internetowego w celu wywietlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych dziaa marketingowych w tym równie na stronach internetowych odrbnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale spoecznociowe

7.3. Administrator moe przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzajcych ze strony Sklepu Internetowego w nastpujcych konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Usugobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, e s zalogowani (pliki Cookies niezbdne)

zapamitywania Produktów dodanych do koszyka w celu zoenia Zamówienia (pliki Cookies niezbdne)

zapamitywania danych z wypenianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbdne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartoci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usugobiorcy (np. dotyczcych kolorów, rozmiaru czcionki, ukadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiajcych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzajcych Sklep Internetowy poprzez anonimow analiz ich dziaa (np. powtarzajce si wizyty na okrelonych stronach, sowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa, take wtedy kiedy odwiedzaj oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i spoecznociowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przegldarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) s wysyane w danej chwili przez stron Sklepu Internetowego jest moliwe w nastpujcy sposób:

W przegldarce Chrome :
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk kódki po lewej stronie, (2) przejd do zakadki „Pliki cookie”.

W przegldarce Firefox :
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk tarczy po lewej stronie, (2) przejd do zakadki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka ledzce midzy witrynami”, „Elementy ledzce serwisów spoecznociowych” lub „Treci z elementami ledzcymi”

W przegldarce Internet Explorer :
(1) kliknij menu „Narzdzia”, (2) przejd do zakadki „Opcje internetowe”, (3) przejd do zakadki „Ogólne”, (4) przejd do zakadki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wywietl pliki”

W przegldarce Opera :
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk kódki po lewej stronie, (2) przejd do zakadki „Pliki cookie”.

w przegldarce Safari :
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejd do zakadki „Prywatno”, (3) kliknij w pole „Zarzdzaj danymi witryn”

Niezalenie od przegldarki, za pomoc narzdzi dostpnych np. na stronie : https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo wikszo przegldarek internetowych dostpnych na rynku domylnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Kady ma moliwo okrelenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc ustawie wasnej przegldarki internetowej. Oznacza to, e mona np. czciowo ograniczy (np. czasowo) lub cakowicie wyczy moliwo zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak moe to mie wpyw na niektóre funkcjonalnoci Sklepu Internetowego (przykadowo niemoliwym moe okaza si przejcie cieki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamitywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków skadania Zamówienia).

7.6. Ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda moe by równie wyraona poprzez ustawienia przegldarki internetowej. Szczegóowe informacje na temat zmiany ustawie dotyczcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegldarkach internetowych dostpne s w dziale pomocy przegldarki internetowej oraz na poniszych stronach (wystarczy klikn w dany link):

w przegldarce Chrome

w przegldarce Firefox

w przegldarce Internet Explorer

w przegldarce Opera

w przegldarce Safari

w przegldarce Microsoft Edge

7.7. Administrator moe korzysta w Sklepie Internetowym z usug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usugi te pomagaj Administratorowi prowadzi statystyki i analizowa ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s w ramach powyszych usug do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te maj charakter zbiorczy. Administrator korzystajc z powyszych usug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak róda i medium pozyskania odwiedzjcych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urzdze i przegldarek z których odwiedzaj stron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, pe) i zainteresowania.

7.8. Moliwe jest zablokowanie w atwy sposób przez dan osob udostpniania do Google Analytics informacji o jej aktywnoci na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu mona na przykad zainstalowa dodatek do przegldarki udostpniany przez firm Google Ireland Ltd. dostpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9. Administrator moe korzysta w Sklepie Internetowym z usugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usuga ta pomaga Administratorowi mierzy skuteczno reklam oraz dowiadywa si, jakie dziaania podejmuj odwiedzajcy Sklep Internetowy, a take wywietla tym osobom dopasowane reklamy. Szczegóowe informacje o dziaaniu Piksela Facebooka moesz znale pod nastpujcym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10. Zarzdzanie dziaaniem Piksela Facebooka jest moliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOCOWE

8.1. Sklep Internetowy moe zawiera odnoniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejciu na inne strony, zapozna si z polityk prywatnoci tam ustalon. Niniejsza polityka prywatnoci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

 

© Copyright GoldenSet 2008-2018 Nasze sklepy: SnowSport.pl - SURFMIX.com - roooolki.pl - sklepKITE.pl - e-rwakulszowa.pl do góry
krytyk filmowy