Rakiety tenisowe, piłki, sklep head, wilson - Goldenset
Drodzy Klienci,
Z głębokim smutkiem informujemy, że sklep internetowy goldenset.pl zakończył swoją działalność. Dziękujemy Wam za lata wsparcia, które umożliwiły nam oferowanie najwyższej jakości produktów i usług.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować, że domena goldenset.pl jest obecnie na sprzedaż. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem tej cennej domeny, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: sklep@goldenset.pl

Z poważaniem, Zespół goldenset.pl
Sklep tenisowy Wilson, Babolat, Head, Fischer, Volkl, Boris Becker, Dunlop, Prince, Yonex, Pacific, Dakine
Tenis
Squash
Rabaty
Info
Sporty zimowe
Sporty letnie

Program Ochrony Kupuj±cych
Raty Santander w GoldensetProfessional SEO software

Strona gwna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

  zobacz też

Piki
Rakiety
Odzie tenisowa

Koszyk jest pusty
sprawdĽ status przesyłki »
?

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Goldenset.pl.PL

 

SPIS TRECI:

 1. POSTANOWIENIA OGLNE
 2. USUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY
 4. SPOSOBY I TERMINY PATNOCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 7. POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCW
 10. OPINIE O PRODUKTACH
 11. POSTANOWIENIA KOCOWE
 12. WZR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY

 

Sklep Internetowy Goldenset.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie moe zrzec si praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umw mniej korzystne dla konsumenta ni postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s niewane, a w ich miejsce stosuje si przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wycza ani ogranicza jakichkolwiek praw konsumentw przysugujcych im na mocy bezwzgldnie wicych przepisw prawa, a wszelkie ewentualne wtpliwoci naley tumaczy na korzy konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodnoci postanowie niniejszego Regulaminu z powyszymi przepisami, pierwszestwo maj te przepisy i naley je stosowa.

1.     POSTANOWIENIA OGLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostpny pod adresem internetowym Goldenset.pl prowadzony jest przez firm PRO-FIT s.c. wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcego: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6912398946, REGON 020659947, adres poczty elektronicznej: sklep@goldenset.pl, numer telefonu: +48 76 862 91 83 oraz 801 011 891.

1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarwno do konsumentw, jak i do przedsibiorcw korzystajcych ze Sklepu Internetowego, chyba e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwizku z realizacj postanowie niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatnoci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatnoci zawiera przede wszystkim zasady dotyczce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osb, ktrych dane dotycz, a take informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikw cookies oraz narzdzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupw jest dobrowolne. Podobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez korzystajcego ze Sklepu Internetowego Usugobiorc lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeeniem wyjtkw wskazanych w polityce prywatnoci (zawarcie umowy oraz obowizki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.    Definicje:

1.4.1.    DZIE ROBOCZY - jeden dzie od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostpny w Sklepie Internetowym umoliwiajcy utworzenie Konta.

1.4.3.    FORMULARZ ZAMWIENIA - Usuga Elektroniczna, interaktywny formularz dostpny w Sklepie Internetowym umoliwiajcy zoenie Zamwienia, w szczeglnoci poprzez dodanie Produktw do elektronicznego koszyka oraz okrelenie warunkw Umowy Sprzeday, w tym sposobu dostawy i patnoci.

1.4.4.    KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczon zdolno do czynnoci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn; - ktra zawara lub zamierza zawrze Umow Sprzeday ze Sprzedawc.

1.4.5.    KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.    KONTO - Usuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn nazw (loginem) i hasem podanym przez Usugobiorc zbir zasobw w systemie teleinformatycznym Usugodawcy, w ktrym gromadzone s dane podane przez Usugobiorc oraz informacje o zoonych przez niego Zamwieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.    NEWSLETTER - Usuga Elektroniczna, elektroniczna usuga dystrybucyjna wiadczona przez Usugodawc za porednictwem poczty elektronicznej e-mail, ktra umoliwia wszystkim korzystajcym z niej Usugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usugodawcy cyklicznych treci kolejnych edycji newslettera zawierajcego informacje o Produktach, nowociach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT - dostpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bdca przedmiotem Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.

1.4.9.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.     SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usugodawcy dostpny pod adresem internetowym: Goldenset.pl.

1.4.11.     SPRZEDAWCA; USUGODAWCA - firma PRO-FIT s.c. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra waciwego do spraw gospodarki, posiadajcy: adres miejsca wykonywania dziaalnoci i adres do dorcze: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6912398946, REGON 020659947, adres poczty elektronicznej: sklep@goldenset.pl, numer telefonu: +48 76 862 91 83 oraz 801 011 891.

1.4.12.     UMOWA SPRZEDAY - umowa sprzeday Produktu zawierana albo zawarta midzy Klientem a Sprzedawc za porednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.     USUGA ELEKTRONICZNA - usuga wiadczona drog elektroniczn przez Usugodawc na rzecz Usugobiorcy za porednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.     USUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce take osoba fizyczna posiadajca ograniczon zdolno do czynnoci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn; - korzystajca lub zamierzajca korzysta z Usugi Elektronicznej.

1.4.15.     USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16.     ZAMWIENIE - owiadczenie woli Klienta skadane za pomoc Formularza Zamwienia i zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy Sprzeday Produktu ze Sprzedawc.

2.     USUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.    W Sklepie Internetowym dostpne s nastpujce Usugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamwienia oraz Newsletter.

2.1.1.    Konto - korzystanie z Konta moliwe jest po wykonaniu cznie dwch kolejnych krokw przez Usugobiorc - (1) wypenieniu Formularza Rejestracji, (2) klikniciu pola "Zarejestruj si". W Formularzu Rejestracji niezbdne jest podanie przez Usugobiorc nastpujcych danych Usugobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz haso.

2.1.1.1.    Usuga Elektroniczna Konto wiadczona jest nieodpatnie przez czas nieoznaczony. Usugobiorca ma moliwo, w kadej chwili i bez podania przyczyny, usunicia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysanie stosownego dania do Usugodawcy, w szczeglnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goldenset.pl lub te pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica.

2.1.2.    Formularz Zamwienia - korzystanie z Formularza Zamwienia rozpoczyna si z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Zoenie Zamwienia nastpuje po wykonaniu przez Klienta cznie dwch kolejnych krokw - (1) po wypenieniu Formularza Zamwienia i (2) klikniciu na stronie Sklepu Internetowego po wypenieniu Formularza Zamwienia pola "Zamawiam z obowizkiem zapaty" - do tego momentu istnieje moliwo samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu naley kierowa si wywietlanymi komunikatami oraz informacjami dostpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamwienia niezbdne jest podanie przez Klienta nastpujcych danych dotyczcych Klienta: imi i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczcych Umowy Sprzeday: Produkt/y, ilo Produktu/w, miejsce i sposb dostawy Produktu/w, sposb patnoci. W wypadku Klientw niebdcych konsumentami niezbdne jest take podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1.    Usuga Elektroniczna Formularz Zamwienia wiadczona jest nieodpatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakoczeniu z chwil zoenia Zamwienia za jego porednictwem albo z chwil wczeniejszego zaprzestania skadania Zamwienia za jego porednictwem przez Usugobiorc.

2.1.3.    Newsletter - korzystanie z Newslettera nastpuje po podaniu w zakadce "Zapisz si do newslettera" widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na ktry maj by przesyane kolejne edycje Newslettera i klikniciu pola "Zapisz si". Na Newsletter mona si rwnie zapisa poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie skadania Zamwienia - z chwil zoenia Zamwienia Usugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.    Usuga Elektroniczna Newsletter wiadczona jest nieodpatnie przez czas nieoznaczony. Usugobiorca ma moliwo, w kadej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysanie stosownego dania do Usugodawcy, w szczeglnoci za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goldenset.pl lub te pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica. Usugobiorca moe rwnie samodzielnie wypisa si z Newslettera po podaniu w zakadce "Wypisz si z newslettera" widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej i klikniciu pola "Wypisz si".

2.2.    Wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Usugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzdzenie multimedialne z dostpem do Internetu; (2) dostp do poczty elektronicznej; (3) przegldarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge, Google Chrome w wersji 23.0. i wyszej, Safari w wersji 5.0 i wyszej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyszej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo ekranu: 1024x768.

2.3.    Usugobiorca obowizany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposb zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majc na uwadze poszanowanie dbr osobistych oraz praw autorskich i wasnoci intelektualnej Usugodawcy oraz osb trzecich. Usugobiorca obowizany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usugobiorc obowizuje zakaz dostarczania treci o charakterze bezprawnym.

2.4.    Tryb postpowania reklamacyjnego dotyczcy Usug Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3.     WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAY

3.1.    Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamwienia za pomoc Formularza Zamwie w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w zotych polskich i zawiera podatki. O cznej cenie wraz z podatkami Produktu bdcego przedmiotem Zamwienia, a take o kosztach dostawy (w tym opatach za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat - o obowizku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie skadania Zamwienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.

3.3.    Procedura zawarcia Umowy Sprzeday w Sklepie Internetowym za pomoc Formularza Zamwie

3.3.1.    Zawarcie Umowy Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc nastpuje po uprzednim zoeniu przez Klienta Zamwienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.    Po zoeniu Zamwienia Sprzedawca niezwocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczenie przyjmuje Zamwienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamwienia i jego przyjcie do realizacji nastpuje poprzez przesanie przez Sprzedawc Klientowi stosownej wiadomoci e-mail na podany w trakcie skadania Zamwienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktra zawiera co najmniej owiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamwienia i o jego przyjciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeday. Z chwil otrzymania przez Klienta powyszej wiadomoci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeday midzy Klientem a Sprzedawc.

3.4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostpnienie Klientowi treci zawieranej Umowy Sprzeday nastpuje poprzez (1) udostpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesanie Klientowi wiadomoci e-mail, o ktrej mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre Umowy Sprzeday jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.     SPOSOBY I TERMINY PATNOCI ZA PRODUKT

4.1.    Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby patnoci z tytuu Umowy Sprzeday:

4.1.1.    Patno gotwk za pobraniem przy odbiorze przesyki.

4.1.2.    Patno gotwk przy odbiorze osobistym.

4.1.3.    Patno przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.    Patnoci elektroniczne i patnoci kart patnicz za porednictwem serwisu Przelewy24.pl - moliwe aktualne sposoby patnoci okrelone s na stronie Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej sposobw patnoci oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

4.1.4.1.    Rozliczenia transakcji patnociami elektronicznymi i kart patnicz przeprowadzane s zgodnie z wyborem Klienta za porednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsug patnoci elektronicznych i kart patnicz prowadzi:

4.1.4.1.1.        Przelewy24.pl - spka PayPro S.A. z siedzib w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna), wpisany do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy Pozna - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.1.5.    Patnoci w systemie ratalnym - patno odbywa si w caoci lub czci ze rodkw pochodzcych z kredytu udzielonego przez spk SANTANDER CONSUMER BANK SPӣKA AKCYJNA (spka SANTANDER CONSUMER BANK SPӣKA AKCYJNA z siedzib we Wrocawiu, ul. Strzegomska 42C, 53611 Wrocaw, kapita zakadowy 520.000.000,00 z, zarejestrowana w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonym przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938).

4.2.    Termin patnoci:

4.2.1.    W przypadku wyboru przez Klienta patnoci przelewem, patnoci elektronicznych albo patnoci kart patnicz, Klient obowizany jest do dokonania patnoci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta patnoci gotwk za pobraniem przy odbiorze przesyki albo patnoci gotwk przy odbiorze osobistym, Klient obowizany jest do dokonania patnoci przy odbiorze przesyki.

5.     KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpatna, chyba e Umowa Sprzeday stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opaty za transport, dostarczenie i usugi pocztowe) s wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakadce informacyjnej dotyczcej kosztw dostawy oraz w trakcie skadania Zamwienia, w tym take w chwili wyraenia przez Klienta woli zwizania si Umow Sprzeday.

5.2.    Odbir osobisty Produktu przez Klienta jest bezpatny.

5.3.    Sprzedawca udostpnia Klientowi nastpujce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.    Przesyka pocztowa.

5.3.2.    Przesyka kurierska, przesyka kurierska pobraniowa.

5.3.3.    Odbir osobisty dostpny pod adresem: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica - w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 16:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

5.4.    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie skadania Zamwienia podano krtszy termin. W przypadku Produktw o rnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najduszy podany termin, ktry jednak nie moe przekroczy 30 Dni Roboczych. Pocztek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si w nastpujcy sposb:

5.4.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem, patnoci elektroniczne lub kart patnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci gotwk za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

5.4.3.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci w systemie ratalnym - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie pniej jednak ni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy rodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.5.    Termin gotowoci Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt bdzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba e w opisie danego Produktu lub w trakcie skadania Zamwienia podano krtszy termin. W przypadku Produktw o rnych terminach gotowoci do odbioru, terminem gotowoci do odbioru jest najduszy podany termin, ktry jednak nie moe przekroczy 7 Dni Roboczych. O gotowoci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc. Pocztek biegu terminu gotowoci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si w nastpujcy sposb:

5.5.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci przelewem, patnoci elektroniczne lub kart patnicz - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotwk przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzeday.

5.5.3.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu patnoci w systemie ratalnym - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie pniej jednak ni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy rodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6.     PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1.    Niniejszy punkt 6. Regulaminu okrela procedur rozpatrywania reklamacji wspln dla wszystkich reklamacji skadanych do Sprzedawcy, w szczeglnoci reklamacji dotyczcych Produktw, Umw Sprzeday, Usug Elektronicznych oraz pozostaych reklamacji zwizanych z dziaaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2.    Podstawa i zakres odpowiedzialnoci s okrelone powszechnie obowizujcymi przepisami prawa, w szczeglnoci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1.    Szczegowe postanowienia dotyczce reklamacji Produktu ? rzeczy ruchomej ? zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeday zawartej ze Sprzedawc do dnia 31. grudnia 2022 r. okrelaj przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowizujcym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczeglnoci art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te okrelaj w szczeglnoci podstaw i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wzgldem Klienta, jeeli sprzedany Produkt ma wad fizyczn lub prawn (rkojmia). Sprzedawca obowizany jest dostarczy Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno Sprzedawcy z tytuu rkojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebdcego konsumentem zostaje wyczona.

6.2.2.    Szczegowe postanowienia dotyczce reklamacji Produktu ? rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyczeniem jednak rzeczy ruchomej, ktra suy wycznie jako nonik treci cyfrowej ? zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeday zawartej ze Sprzedawc od dnia 1. stycznia 2023 r. okrelaj przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowizujcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeglnoci art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okrelaj w szczeglnoci podstaw i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wzgldem konsumenta, w razie braku zgodnoci Produktu z Umow Sprzeday.

6.2.3.    Szczegowe postanowienia dotyczce reklamacji Produktu ? treci lub usugi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, ktra suy wycznie jako nonik treci cyfrowej ? zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzeday zawartej ze Sprzedawc od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeeli dostarczanie takiego Produktu miao nastpi lub nastpio po tym dniu okrelaj przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowizujcym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczeglnoci art. 43h ? 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okrelaj w szczeglnoci podstaw i zakres odpowiedzialnoci Sprzedawcy wzgldem konsumenta, w razie braku zgodnoci Produktu z Umow Sprzeday.

6.3.    Reklamacja moe zosta zoona na przykad:

6.3.1.    pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica;

6.3.2.    w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goldenset.pl;

6.4.    Przesanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji moe nastpi na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica

6.5.    Zaleca si podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okolicznoci dotyczcych przedmiotu reklamacji, w szczeglnoci rodzaju i daty wystpienia nieprawidowoci lub braku zgodnoci z umow; (2) dania sposobu doprowadzenia do zgodnoci z umow lub owiadczenia o obnieniu ceny albo odstpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych skadajcego reklamacj ? uatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj form jedynie zalecenia i nie wpywaj na skuteczno reklamacji zoonych z pominiciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6.    W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez skadajcego reklamacj w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowizany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7.    Do reklamacji mog zosta zaczone przez skadajcego reklamacj dowody (np. zdjcia, dokumenty lub Produkt) zwizane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca moe take zwrci si do skadajcego reklamacj z prob o podanie dodatkowych informacji lub przesanie dowodw (np. zdjcia), jeeli uatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc.

6.8.    Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6.9.    Klient, ktry wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany dostarczy Produkt wadliwy na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica. W przypadku Klienta bdcego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeeli ze wzgldu na rodzaj Produktu lub sposb jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta bdcego konsumentem byoby nadmiernie utrudnione, Klient obowizany jest udostpni Produkt Sprzedawcy w miejscu, w ktrym Produkt si znajduje.

6.10.      Zgodnie z art. 558 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno Sprzedawcy z tytuu rkojmi za Produkt wobec Klienta niebdcego konsumentem zostaje wyczona.

7.     POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOSTPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.    Szczegowe informacje dotyczce moliwoci skorzystania przez Klienta bdcego konsumentem z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dostpu do tych procedur dostpne s na stronie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.    Przy Prezesie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw dziaa take punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstacw Warszawy 1, Warszawa.), ktrego zadaniem jest midzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczcych pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich.

7.3.    Konsument posiada nastpujce przykadowe moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze: (1) wniosek o rozstrzygnicie sporu do staego polubownego sdu konsumenckiego (wicej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasdowego rozwizania sporu do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wicej informacji na stronie inspektora waciwego ze wzgldu na miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez Sprzedawc); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji spoecznej, do ktrej zada statutowych naley ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich). Porady udzielane s midzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opata za poczenie wg taryfy operatora).

7.4.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporw pomidzy konsumentami i przedsibiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn i wielojzyczn stron internetow z punktem kompleksowej obsugi dla konsumentw i przedsibiorcw dcych do pozasdowego rozstrzygnicia sporu dotyczcego zobowiza umownych wynikajcych z internetowej umowy sprzeday lub umowy o wiadczenie usug (wicej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.     PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY

8.1.    Konsument, ktry zawar umow na odlego, moe w terminie 14 dni kalendarzowych odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztw, z wyjtkiem kosztw okrelonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem. Owiadczenie o odstpieniu od umowy moe zosta zoone na przykad:

8.1.1.    pisemnie na adres: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica;

8.1.2.    w formie elektronicznej za porednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goldenset.pl;

8.2.    Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstpienia od umowy moe nastpi na adres:ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica.

8.3.    Przykadowy wzr formularza odstpienia od umowy zawarty jest w zaczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostpny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument moe skorzysta ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowizkowe.

8.4.    W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odlego umow uwaa si za niezawart.

8.4.1.    dla umowy, w wykonaniu ktrej Sprzedawca wydaje Produkt, bdc zobowizany do przeniesienia jego wasnoci ? od objcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewonik, a w przypadku umowy, ktra: (1) obejmuje wiele Produktw, ktre s dostarczane osobno, partiami lub w czciach ? od objcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktw przez czas oznaczony ? od objcia w posiadanie pierwszego z Produktw;

8.4.2.    dla pozostaych umw ? od dnia zawarcia umowy.

8.5.    W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odlego umow uwaa si za niezawart.

8.6.    Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1.    Sprzedawca ma obowizek niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy, zwrci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostawy dostpny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu patnoci, jakiego uy konsument, chyba e konsument wyranie zgodzi si na inny sposb zwrotu, ktry nie wie si dla niego z adnymi kosztami. W przypadku Produktw - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeeli Sprzedawca nie zaproponowa, e sam odbierze Produkt od konsumenta, moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesania, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej.

8.6.2.    W przypadku Produktw - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowizek niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktrym odstpi od umowy, zwrci Produkt Sprzedawcy lub przekaza go osobie upowanionej przez Sprzedawc do odbioru, chyba e Sprzedawca zaproponowa, e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesanie Produktu przed jego upywem.

8.6.3.    Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - bdce wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7.    Produkty ? treci cyfrowe lub usug cyfrowe:

8.7.1.    W przypadku odstpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treci cyfrowej lub usugi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy nie moe wykorzystywa treci innych ni dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu ? treci cyfrowych lub usugi cyfrowej ? dostarczonych przez Sprzedawc, z wyjtkiem treci, ktre: (1) s uyteczne wycznie w zwizku z treci cyfrow lub usug cyfrow, ktre stanowiy przedmiot umowy; (2) dotycz wycznie aktywnoci konsumenta w trakcie korzystania z treci cyfrowych lub usugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc; (3) zostay poczone przez przedsibiorc z innymi danymi i nie mog zosta z nich wydzielone lub mog zosta wydzielone jedynie przy nakadzie niewspmiernych wysikw; (4) zostay wytworzone przez konsumenta wsplnie z innymi konsumentami, ktrzy nadal mog z nich korzysta. Z wyjtkiem przypadkw, o ktrych mowa wyej w pkt (1)?(3,) Sprzedawca na danie konsumenta udostpnia mu treci inne ni dane osobowe, ktre zostay dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treci cyfrowych lub usugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc. W przypadku odstpienia od umowy Sprzedawca moe uniemoliwi konsumentowi dalsze korzystanie z treci cyfrowych lub usugi cyfrowej, w szczeglnoci przez uniemoliwienie konsumentowi dostpu do treci cyfrowych lub usugi cyfrowej lub zablokowanie konta uytkownika, co nie ma wpywu na uprawnienia konsumenta, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyska treci cyfrowe od Sprzedawcy nieodpatnie, bez przeszkd ze strony Sprzedawcy, w rozsdnym terminie i powszechnie uywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.7.2.    W przypadku odstpienia od umowy o dostarczanie Produktu ? treci cyfrowej lub usugi cyfrowej, konsument jest zobowizany zaprzesta korzystania z tej treci cyfrowej lub usugi cyfrowej i udostpniania ich osobom trzecim.

8.8.    Moliwe koszty zwizane z odstpieniem przez konsumenta od umowy, ktre obowizany jest ponie konsument:

8.8.1.    W przypadku Produktw - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeeli konsument wybra sposb dostawy Produktu inny ni najtaszy zwyky sposb dostawy dostpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztw.

8.8.2.    W przypadku Produktw - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezporednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.    W przypadku Produktu - usugi, ktrej wykonywanie ? na wyrane danie konsumenta ? rozpoczo si przed upywem terminu do odstpienia od umowy, konsument, ktry wykonuje prawo odstpienia od umowy po zgoszeniu takiego dania, ma obowizek zapaty za wiadczenia spenione do chwili odstpienia od umowy. Kwot zapaty oblicza si proporcjonalnie do zakresu spenionego wiadczenia, z uwzgldnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeeli cena lub wynagrodzenie s nadmierne, podstaw obliczenia tej kwoty jest warto rynkowa spenionego wiadczenia.

8.9.    Prawo odstpienia od umowy zawartej na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do umw:

8.9.1.    (1) o wiadczenie usug, za ktre konsument jest zobowizany do zapaty ceny, jeeli Sprzedawca wykona w peni usug za wyran i uprzedni zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odstpienia od umowy, i przyj to do wiadomoci; (2) w ktrej cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy; (3) w ktrej przedmiotem wiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany wedug specyfikacji konsumenta lub sucy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w ktrej przedmiotem wiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegajcy szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia; (5) w ktrej przedmiotem wiadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapiecztowanym opakowaniu, ktrego po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; (6) w ktrej przedmiotem wiadczenia s Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w ktrej konsument wyranie da, aby Sprzedawca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli Sprzedawca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub Produktw; (9) w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celw mieszkalnych, przewozu towarw, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi; (13) o dostarczanie treci cyfrowych niedostarczanych na noniku materialnym, za ktre konsument jest zobowizany do zapaty ceny, jeeli Sprzedawca rozpocz wiadczenie za wyran i uprzedni zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odstpienia od umowy, i przyj to do wiadomoci, a Sprzedawca przekaza konsumentowi potwierdzenie, o ktrym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o wiadczenie usug, za ktre konsument jest zobowizany do zapaty ceny w przypadku ktrych konsument wyranie zada od Sprzedawcy, aby przyjecha do niego w celu dokonania naprawy, a usuga zostaa ju w peni wykonana za wyran i uprzedni zgod konsumenta.

8.10.      Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczce konsumenta stosuje si od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umw zawartych od tego dnia rwnie do Usugobiorcy lub Klienta bdcego osob fizyczn zawierajc umow bezporednio zwizan z jej dziaalnoci gospodarcz, gdy z treci tej umowy wynika, e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajcego w szczeglnoci z przedmiotu wykonywanej przez ni dziaalnoci gospodarczej, udostpnionego na podstawie przepisw o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej.

9.     POSTANOWIENIA DOTYCZCE PRZEDSIBIORCW

9.1.    Odpowiedzialno Sprzedawcy z tytuu rkojmi za Produkt lub braku zgodnoci Produktu z Umow Sprzeday zostaje wyczona.

9.2.    Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.3.    Sprzedawca ma prawo ograniczy dostpne sposoby patnoci, w tym take wymaga dokonania przedpaty w caoci albo czci i to niezalenie od wybranego przez Klienta sposobu patnoci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeday.

9.4.    Usugodawca moe wypowiedzie umow o wiadczenie Usugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesanie Usugobiorcy stosownego owiadczenia.

9.5.    Odpowiedzialno Usugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usugobiorcy/Klienta, bez wzgldu na jej podstaw prawn, jest ograniczona - zarwno w ramach pojedynczego roszczenia, jak rwnie za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokoci zapaconej ceny oraz kosztw dostawy z tytuu Umowy Sprzeday, nie wicej jednak ni do kwoty jednego tysica zotych. Ograniczenie kwotowe, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze kierowanych przez Usugobiorc/Klienta w stosunku do Usugodawcy/Sprzedawcy, w tym take w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeday lub niezwizanych z Umow Sprzeday. Usugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno w stosunku do Usugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu utraconych korzyci. Sprzedawca nie ponosi take odpowiedzialnoci za opnienie w przewozie przesyki.

9.6.    Wszelkie spory powstae pomidzy Sprzedawc/Usugodawc a Klientem/Usugobiorc zostaj poddane sdowi waciwemu ze wzgldu na siedzib Sprzedawcy/Usugodawcy.

10.  OPINIE O PRODUKTACH

10.1.    Sprzedawca umoliwia wystawianie i dostp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10.2.    Wystawienie opinii moliwe jest po skorzystaniu z formularza umoliwiajcego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten moe by przykadowo udostpniony: (1) bezporednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym take za pomoc zewntrznego widgetu); (2) za pomoc indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub (3) za pomoc oglnego linku do formularza opinii. Dodajc opini, Usugobiorca moe rwnie doda ocen graficzn lub zdjcie Produktu ? jeeli taka opcja jest dostpna w formularzu opinii.

10.3.    Sprzedawca umoliwia wystawianie wycznie opinii niezweryfikowanych, co oznacza, e opinia ta moe by wystawiona zgodnie z procedur wskazan w Regulaminie zarwno przez opiniujcego, ktry dokona zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez opiniujcego, ktry nie dokona zakupu Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie weryfikuje lub nie ma moliwoci ich weryfikacji pod ktem tego, czy opiniujcy faktycznie dokona zakupu w Sklepie Internetowym.

10.4.    Dodawanie opinii przez Klientw nie moe by wykorzystywane do dziaa bezprawnych, w szczeglnoci do dziaa stanowicych czyn nieuczciwej konkurencji, czy te dziaa naruszajcych dobra osobiste, prawa wasnoci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osb trzecich. Klient dodajc opini obowizany jest do dziaania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5.    Opinie mog by udostpniane bezporednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewntrznym serwisie zbierajcym opinie, z ktrym wsppracuje Sprzedawca i do ktrego odsya na stronie Sklepu Internetowego (w tym take za pomoc zewntrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

10.6.    Wszelkie uwagi, czy te odwoania od weryfikacji opinii, mog by zgaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.7.    Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientw oraz nie znieksztaca opinii lub rekomendacji Klientw w celu promowania swoich Produktw. Sprzedawca udostpnia opinie zarwno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostpnia opinii sponsorowanych.

11.2.1.     Usugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn to jest: zmiany przepisw prawa; zmiany sposobw patnoci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpywaj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu.

11.  POSTANOWIENIA KOCOWE

11.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s w jzyku polskim.

11.2.      Zmiana Regulaminu:

11.2.1.     Usugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wanych przyczyn to jest: zmiany przepisw prawa; zmiany sposobw patnoci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpywaj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu.

11.2.2.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umw o charakterze cigym (np. wiadczenie Usugi Elektronicznej - Konto) zmieniony Regulamin wie Usugobiorc, jeeli zostay zachowane wymagania okrelone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usugobiorca zosta prawidowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowaa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opat lub podwyszeniem obecnych Usugobiorca ma prawo odstpienia od umowy.

11.2.3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umw o innym charakterze ni umowy cige (np. Umowa Sprzeday) zmiany Regulaminu nie bd w aden sposb narusza praw nabytych Usugobiorcw/Klientw przed dniem wejcia w ycie zmian Regulaminu, w szczeglnoci zmiany Regulaminu nie bd miay wpywu na ju skadane lub zoone Zamwienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeday.

11.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego, w szczeglnoci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne waciwe przepisy powszechnie obowizujcego prawa.

12.  WZR FORMULARZA ODSTPIENIA OD UMOWY
(ZACZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzr formularza odstpienia od umowy
(formularz ten naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy)

-    Adresat:

PRO-FIT s.c.
ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica
Goldenset.pl
sklep@goldenset.pl

-    Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) umowy dostawy nastpujcych rzeczy(*) umowy o dzieo polegajcej na wykonaniu nastpujcych rzeczy(*)/o wiadczenie nastpujcej usugi(*)

 

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imi i nazwisko konsumenta(-w)

-    Adres konsumenta(-w)

-    Podpis konsumenta(-w) (tylko jeeli formularz jest przesyany w wersji papierowej)

-    Data

(*) Niepotrzebne skreli.


Wzory formularzy do pobrania

© Copyright GoldenSet 2008-2018 Nasze sklepy: SnowSport.pl - SURFMIX.com - roooolki.pl - sklepKITE.pl - e-rwakulszowa.pl do góry
krytyk filmowy